Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Προκήρυξη Ανοιχτού  Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού  Ιδεών  με  τίτλο: «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την κατασκευή του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (κατεβάστε όλη την περίληψη σε μορφή pdf εδώ)

1.ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ – ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
Διοργανώτρια Αρχή, Κύριος του Έργου και Αναθέτουσα Αρχή του Διαγωνισμού είναι η Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε..
Η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία θα διεξάγει το διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ , και Προϊσταμένη Αρχή είναι το ΔΣ της Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ.
Οδός : Αγγ. Πυρρή 5
Ταχ. Κωδ. : 11527, Αθήνα
Τηλ. : 2100083900
E-mail: info@athensanaplasis.gr
Ιστοσελίδα : www.athensanaplasis.gr
Η αρμόδια Υπηρεσία θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της.
Οι προτάσεις θα κατατεθούν στα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής.
Οδός : Αγγ. Πυρρή 5
Ταχ. Κωδ. : 11527, Αθήνα
Τηλ. : 2100083900
Η κριτική επιτροπή θα συνεδριάσει στα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής επί της Αγγ. Πυρρή 5, Αθήνα.

2.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι ο «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την κατασκευή του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών».

Στόχος του μουσείου είναι, μέσα από τις εκθέσεις του, να προβάλλει με έμφαση τις αξίες των πολιτικών και των επιστημών που άνθησαν στην Αθήνα, να αναδείξει τον ιδιωτικό και δημόσιο βίο των πολιτών που δημιούργησαν την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα και ταυτόχρονα να αποτελέσει ζωντανό οργανισμό και διεθνή πόλο ανάπτυξης επιστημονικών, καλλιτεχνικών και ευρύτερα πολιτιστικών δράσεων, που θα υπαινίσσονται συνεχώς το διαχρονικό μητροπολιτικό ρόλο της Αθήνας από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Σημαντικό παράγοντα αποτελεί η ένταξη του μουσείου στο ιστορικό περιβάλλον της Ακαδημίας Πλάτωνος και η σύνδεση του με τις όμορες περιοχές και τους δημόσιους χώρους. Ως απόρροια, θεωρείται σημαντική η κατασκευή ενός κτιρίου με την χρήση φιλικών μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας που θα είναι προσβάσιμο σε όλους και θα αποτελεί τοπόσημο για την ευρύτερη περιοχή. Επομένως θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα στην εφαρμογή των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού του κτιρίου που σε συνδυασμό με την στοχευμένη προσαύξηση του πρασίνου του περιβάλλοντος χώρου θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της περιβαλλοντικής αναβάθμισης της περιοχής.

Ο Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως σύνθετος ανοικτός διαγωνισμός ιδεών και περιλαμβάνει την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, καθώς και την μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται μια αρχιτεκτονική προσέγγιση, η οποία θα προτείνει ένα σύγχρονο και λειτουργικό κτίριο που θα ενσωματώνει τις βασικές μουσειολογικές αρχές και θα εφαρμόζει το εγκεκριμένο σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΜΠΚΤΜΕΧ/ 144325/13961/1870/78/18.12.2012 Υ.Α. κτηριολογικό πρόγραμμα και με τις επιπλέον συμπληρώσεις/τροποποιήσεις, ενώ παράλληλα θα αναπτύσσει μια δημιουργική σχέση επισκεπτών-εκθεμάτων και θα αναδεικνύει το υλικό, την ιστορία, τους στόχους και το προφίλ του νέου Μουσείου.

3.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει στη στελέχωσή της κύριας ομάδας μελέτης, να διαθέτουν υποχρεωτικά (επι ποινή αποκλεισμού):

i)Δυο (2) Διπλωματούχους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, δωδεκαετούς εμπειρίας τουλάχιστον από τη λήψη του διπλώματος,
ii)Ένα (1) Διπλωματούχο Μηχανικό Πολεοδόμο / Χωροτάκτη, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, οκταετούς εμπειρίας από τη λήψη του διπλώματος ή αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης.

Όλοι θα πρέπει να διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Διπλωματούχου Μηχανικού.
Η ζητούμενη υποχρέωση, αναφορικά με τις ειδικότητες Μηχανικών, δεν θα μπορεί να καλύπτεται από το ίδιο πρόσωπο.

Στην ομάδα έργου θα πρέπει να συμμετέχουν (κατά ελάχιστο επί ποινή αποκλεισμού):

i)Ένας (1) Πολιτικός Μηχανικός, τουλάχιστον οκταετούς εμπειρίας από τη λήψη του διπλώματος,
ii)Ένας (1) Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος ή /και Μηχανολόγος Μηχανικός, τουλάχιστον τετραετούς εμπειρίας από τη λήψη του διπλώματος,
iii)Ένας (1) συγκοινωνιολόγος, τουλάχιστον οκταετούς εμπειρίας από τη λήψη του διπλώματος,
iv) Ένας (1) αρχαιολόγος με τουλάχιστον τριετή εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου,
v) Ένας (1) μουσειολόγος με τουλάχιστον τριετή εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου ή σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης

4.ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Το έργο «Κατασκευή του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών» θεωρείται αξιόλογο τεχνικό έργο βάσει του άρθρου 2 παρ. 2 και 3 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/2021 (ΦΕΚ 2239/Β/31-5-2021). Πληροί όλα τα αναφερόμενα στην απόφαση κριτήρια, δεδομένου ότι, η υπό μελέτη διαμόρφωση αποτελεί ιδιαίτερη και εξαιρετικής σημασίας, ιστορικά και πολιτιστικά παρέμβαση για την πόλη της Αθήνας, που πλήττεται διαρκώς από την πολυδιάστατη κρίση.

5.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:

Για την κρίση της Κριτικής Επιτροπής θα ληφθεί υπ’ όψη ο βαθμός προσέγγισης των προτάσεων στους στόχους που έχουν τεθεί και κυρίως ως προς:
Την Αρχιτεκτονική προσέγγιση, το Πρόγραμμα και τις λειτουργικές απαιτήσεις, την τεχνική προσέγγιση, τον Δημόσιο Υπαίθριο Περιβάλλον Χώρο και την χωροθέτηση των λειτουργιών.

6.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Ως ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 22/08/2022.

Για τη θεμελίωση του δικαιώματος συμμετοχής στον Διαγωνισμό, κάθε διαγωνιζόμενος (φυσικό πρόσωπο) ή ομάδα διαγωνιζομένων εγγράφεται ηλεκτρονικά στην φορμα που ακολουθεί στο τέλος της περίληψης, μέχρι και 15 μέρες πριν τη λήξη του διαγωνισμού, δηλαδή έως και την 06/10/2022, ώρα 14.00,

Με τη συμπλήρωση της αίτησης που θα αναφέρει τα στοιχεία του εκπροσώπου της ομάδας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση), θα ενημερωθεί από την Διοργανώτρια Αρχή και θα λάβει αποδεικτικό e-mail επιβεβαίωσης εγγραφής και θα καταχωρηθεί ταυτόχρονα σε ηλεκτρονικό κατάλογο επικοινωνίας και συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.


Τα τεύχη του Διαγωνισμού: Προκήρυξη, Φάκελος Έργου – Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και λοιπά παρεχόμενα στοιχεία, θα παρέχονται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης εγγραφής των διαγωνιζομένων στον κατάλογο συμμετοχής μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου (link).
Η Διοργανώτρια Αρχή μπορεί να επικοινωνεί με τους εγγραφέντες στον κατάλογο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με κάθε πρόσφορο μέσο, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου ως προς την παραλαβή των μηνυμάτων.

7.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:
Καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων του Διαγωνισμού ορίζεται η 21/10/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Μετά την λήξη της ως άνω προθεσμίας υποβολής, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παρατάσεών της, καμία μελέτη δεν γίνεται δεκτή.
Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει προς την «Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Ανάπλασης Αθήνας Α.Ε.» στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ευήνου και Αγγ. Πυρρή 5, στον 3ο όροφο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 έως 14:00.
Σε όλες τις κατατεθειμένες προτάσεις θα δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου και απόδειξη, όπου θα αναγράφεται ο χαρακτηριστικός κωδικός επιλογής του συμμετέχοντα, (βάσει της παρ.3 του άρθρου 10 της Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/2021 (ΦΕΚ 2239/Β/31-5-2021), ο οποίος θα πρέπει να αποτελείται από δέκα (10) ψηφία, ύψους 1 εκ., εκ των οποίων τα οκτώ (8) είναι αριθμητικά και τα δύο (2) του λατινικού αλφαβήτου) και τοποθετείται στο άνω δεξιό άκρο των σχεδίων και των τευχών της μελέτης) και η ημερομηνία παραλαβής της.

8.ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους επιλαχόντες, ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 12 της Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/2021 (ΦΕΚ 2239/Β/31-5-2021).
Η Κριτική Επιτροπή θα είναι 5μελής και ορίζεται ως εξής:

8.1.Ένας (1) κριτής οριζόμενος από την διοργανώτρια αρχή, διακεκριμένο μέλος του αντίστοιχου κλαδικού φορέα. Τα διακεκριμένα μέλη των κλαδικών φορέων που ορίζονται από την Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε θα πρέπει να διαθέτουν: 20ετία από κτήσεως αδείας επαγγέλματος και επιπλέον να διαθέτουν τρία τουλάχιστον Α’ ή Β’ ή Γ’ βραβεία σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς ή σημαντική διάκριση σε ελληνικούς ή διεθνείς αναγνωρισμένους θεσμούς δημόσιας προβολής του αρχιτεκτονικού έργου ως κύριοι μελετητές ή να είναι τακτικοί ή ομότιμοι καθηγητές ελληνικού ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας ή διδάσκοντες σε αντίστοιχη θέση σχολών της αλλοδαπής. Κριτές δύναται να είναι και συνταξιούχοι επιστήμονες εφόσον αυτοί πληρούν τα παραπάνω προσόντα.

8.2Ένας (1) κριτής εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής. Οι εκπρόσωποι της διοργανώτριας αρχής πρέπει να έχουν δωδεκαετή εμπειρία στην εκπόνηση, επίβλεψη και εποπτεία μελετών ή έργων του αντικειμένου του διαγωνισμού και γνώση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

8.3Τρεις (3) κριτές από τον κατάλογο κριτών του ΥΠΕΝ. Οι αρχιτέκτονες του καταλόγου κριτών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου πρέπει να έχουν συμπληρώσει 10ετία από κτήσεως αδείας επαγγέλματος και επιπλέον: ή να είναι εκλεγμένα μέλη ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας ή διδάσκοντες σε αντίστοιχη θέση σχολών της αλλοδαπής ή να διαθέτουν ένα τουλάχιστον Α’ ή Β’ ή Γ’ βραβείο σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς ή σημαντική διάκριση σε ελληνικούς ή διεθνείς αναγνωρισμένους θεσμούς δημόσιας προβολής του αρχιτεκτονικού έργου, ως κύριοι μελετητές. Η επιλογή των κριτών από τους καταλόγους κριτών διενεργείται με κλήρωση με ευθύνη του ΥΠΕΝ, μετά από αίτημα της εταιρείας «Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.». Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του ίδιου κριτή σε περισσότερους από ένα διαγωνισμό κατ’ έτος.

9.ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Για τον καθορισμό των βραβείων (ποσοστών κ.λπ.) ελήφθη υπόψη το άρθρο 11 παρ.1, 2 και 4 της Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/2021 (ΦΕΚ 2239/Β/31-5-2021). Το δε χρηματικό ποσό των βραβείων καθορίζεται στις 150.000€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),

ΒΡΑΒΕΙΟ – ΠΟΣΟ – ΠΟΣΟΣΤΟ
(1ο) Πρώτο Βραβείο : Ποσό 67.500 € – Ποσοστό 45%
(2ο) Δεύτερο Βραβείο : Ποσό 49.500 € – Ποσοστό 33%
(3ο) Τρίτο Βραβείο : Ποσό 33.000 € – Ποσοστό 22%
Σύνολικό Ποσό: 150.000 € – 100%

Πλέον των ανωτέρω βραβείων, μετά από υπόδειξη της Κριτικής Επιτροπής η οποία δεν είναι δεσμευτική, η Διοργανώτρια Αρχή δύναται να κάνει εξαγορές (επαίνους)

10.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Φορέας χρηματοδότησης του Διαγωνισμού είναι η εταιρεία Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.

11.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:
Η Ανάπλαση Αθήνας έχει την ευθύνη να δημοσιεύσει περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού και του αποτελέσματος αυτού κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 112 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει και να τα αναρτήσει υποχρεωτικά στo ειδικό τμήμα της ιστοσελίδας της (www.athensanaplasis.gr) που θα δημιουργήσει για τον διαγωνισμό και στους ιστότοπους του ΤΕΕ, του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών/ Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων) του ΣΕΠΟΧ (Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων Χωροτάκτων). Μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης και το αργότερο εντός 5 ημερών, η διοργανώτρια αρχή την αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ μαζί με αίτημα για ορισμό κριτών. Περίληψη της προκήρυξης θα αναρτηθεί και στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΝΕΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

20.09.2022 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 11/09/2022.

Κατεβάστε το αρχείο από εδώ.

20.09.2022 – Παράταση ανοιχτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο: «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την κατασκευή του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών»

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της «Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.» με ΑΔΑ: 61ΛΙ46Μ5Υ8-ΗΡΓ, δίνεται παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων έως τις 07/11/2022 για τον ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» .

06-10-2022 : ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ εγγραφής στην ηλεκτρονική φόρμα του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την κατασκευή του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών

Σύνθεση Κριτικής Επιτροπής του Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο “Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την κατασκευή του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών” ΦΕΚ 922/5-10-2022 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ