ΕΡΓΑ

ATHENS_WAVE (LIFE-2022-CET-PDA)

αναπλαση αθηνασ | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023

Η Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε. συντονίζει το Έργο Athens_Wave, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE. Το Athens_Wave στηρίζει την ωρίμανση ενός συνόλου παρεμβάσεων που σχετίζονται με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δύο (2) ομάδες κτιρίων του δημόσιου τομέα στην πόλη της Αθήνας. Οι δύο (2) αυτές ομάδες κτιρίων αφορούν:

  1. Σε κτίρια προνοιακού χαρακτήρα και κτίρια γραφείων του Δήμου Αθηναίων.
  2. Σε σχολικές μονάδες εντός του Δήμου Αθηναίων.

Η θεματική CET – PDA του Προγράμματος LIFE στην οποία εντάσσεται το έργο Athens_Wave αφορά στη χρηματοδότηση των απαραίτητων ενεργειών τεχνικής βοήθειας σε δημόσια και ιδιωτικά έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων. Το Έργο αποσκοπεί στην υλοποίηση, στη συνέχεια, των παρεμβάσεων μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης, οι οποίες συνδυάζουν μορφές χρηματοδότησης από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές με στόχο τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και την μεγιστοποίηση του ενεργειακού αποτελέσματος από την υλοποίηση των έργων. Οι Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης αποτελούν βασικό εργαλείο της πολιτικής της Ε.Ε. για τα έργα ενεργειακής ανακαίνισης, καθώς εξασφαλίζεται τόσο η βιωσιμότητά τους, όσο και η μείωση των οικονομικών αβεβαιοτήτων και τεχνικών ρίσκων.

Οι παρεμβάσεις στα κτίρια και οι συμπληρωματικές δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο Έργο θα συμβάλουν στην επίτευξη τοπικών, εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων που σχετίζονται με την ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων και τη μείωση των εκπομπών. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις και εργαστήρια ικανοτήτων προκειμένου να αυξηθούν οι περιβαλλοντικές δεξιότητες των ενδιαφερόμενων μερών και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού. Ιδιαίτερα, πρέπει να αναφερθεί η δημιουργία στο πλαίσιο του Έργου μιας καινοτόμου οργανωτικής δομής με συνεργασία του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να διασφαλιστεί όχι μόνο η ορθή υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου, αλλά και η διάχυση των αποτελεσμάτων σε επίπεδο τοπικό και περιφερειακό.